Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace Photo Video Client

 

Základní údaje:


Provozovatel webové aplikace:
 

Vilém Papica, IČ: 88128946

Místem podnikání: Kmochova 988/6, 779 00 Olomouc – Nová ulice

 

Bankovní spojení: 2200243911/2010

 

Odpovědná osoba a kontakt:

Vilém Papica

E – mail: info@photovideoclient.com, mobil: +420 732 492 048

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi provozovatelem služeb webové aplikace (jinak také „provozovatel“ či „dodavatel“) a odběratelem služeb webové aplikace (dále také jen „odběratel“).  Webová aplikace, kterou dodavatel provozuje na webových stránkách, slouží především pro profesionální kameramany a fotografy, kteří jejím prostřednictvím mohou online spravovat a sledovat stavy svých zakázek, interně komunikovat se svými koncovými zákazníky, eventuálně řešit své zakázky prostřednictvím náhledů a ostatních v aplikaci obsažených funkcionalit (dále jen „webová aplikace“). Provozovatelem webové aplikace je Vilém Papica, IČ: 88128946, místem podnikání: Kmochova 988/6, 779 00 Olomouc. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu vzniklého mezi provozovatelem webové aplikace a jejím odběratelem. Smlouva o užívání webové aplikace je uzavíraná mezi provozovatelem a odběratelem distančně prostřednictvím internetového rozhraní webové aplikace provozovatele. Webová aplikace je provozována provozovatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese (www.photovideoclient.com) (dále jen „webová stránka“). Odběratel je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím webové aplikace objedná a zaplatí licenci k jejímu užívání a následně využívá její funkce pro předmět své činnosti.  

Tyto obchodní podmínky se vztahují, nejen na případy placených licencí, ale přiměřeně i na případy, kdy odběratel využívá pouze 30denní bezplatnou licenci, jak je uvedeno dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Vytvořením účtu a registrací do webové aplikace vyslovuje odběratel vždy souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.   

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání webové aplikace. Smlouva o užívání webové aplikace je uzavírána konkludentní formou, tj. vytvořením účtu ve webovém rozhraní a současným vyslovením souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek je provozovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel je v takovém případě povinen poskytnout odběrateli nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je odběratel akceptuje. Pro případ, že odběratel navrhované změny odmítne, určí provozovatel přiměřenou lhůtu, ve které je odběratel povinen provozovateli odmítnutí změny sdělit a v takovém případě smluvní vztah mezi provozovatelem a odběratelem vypovědět. Nevyjádří – li se odběratel v provozovatelem stanovené lhůtě ke změnám ustanovení všeobecných obchodních podmínek, popř. odmítne – li akceptaci provozovateli udělit, má se vždy za to, že s jejich změnami nesouhlasí. Provozovatel je v takovém případě oprávněn jednostranně závazkový vztah ukončit a zrušit účty odběratele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Provozovatel webovou aplikaci pro zákazníky zpřístupňuje v rámci trialové verze pro prvních 30 dní užívání po vytvoření účtu bezplatně (dále jen „bezplatné užívání“), následné další užívání webové aplikace je zpoplatněno, a to dle sazeb aktuálního ceníku provozovatele uveřejněného na webových stránkách.  Odběratel má možnost učinit objednávku zpoplatněného užívání webové aplikace, a to výlučně na období 3 měsíců, 6 měsíců, nebo 12 měsíců (dále jen „zpoplatněné užívání“).

2. Uzavření smlouvy o užívání

Smlouva o bezplatném užívání webové aplikace je mezi provozovatelem a odběratelem založena registrací odběratelova účtu a akceptací všeobecných obchodních podmínek, na jehož základě následně provozovatel zasílá na odběratelem uvedenou e-mailovou adresu potvrzující e-mail. Zasláním potvrzujícího e-mailu provozovatelem odběrateli na jím uvedenou adresu, dochází k založení právního vztahu.

Smluvní vztah z bezplatného užívání mezi provozovatelem a odběratelem zaniká uplynutím třicetidenní lhůty, která běží ode dne zaslání e-mailu potvrzujícího registraci účtu odběrateli, a to na odběratelem uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že odběratel nevyužije možnosti zpoplatněného užívání webové aplikace, nejpozději 30. den bezplatného užívání, bude jeho účet z důvodu zániku právního vztahu dočasně pozastaven s tím, že zaznamenaná data zůstanou po dobu jednoho roku uložena v systému provozovatele, neobdrží – li od odběratele pokyn k jejich odstranění. V případě, že odběratel nevyužije možnosti zpoplatněného užívání ve lhůtě nejdéle 12 měsíců ode dne dočasného pozastavení, bude účet  deaktivován a veškerá data, týkající se odběratelova účtu, smazána.    

Smluvní vztah ze zpoplatněného užívání webové aplikace se sjednává na dobu určitou (tj. 3 měsíce, 6 měsíců nebo 12 měsíců), a to v závislosti na rozhodnutí odběratele.  K založení smluvního vztahu mezi provozovatelem a odběratelem dojde vždy na základě potvrzené objednávky k odběratelově účtu registrovanému v rámci webové aplikace, a zaplacením smluvní ceny za odběratelem zvolené období užívání webové aplikace prostřednictvím platební brány GoPay. Provozovatel aplikace si vyhrazuje právo jednostranně měnit cenové podmínky za užívání webové aplikace. Odběratel není oprávněn měnit cenové podmínky v již probíhajícím předplaceném období. Po uskutečnění objednávky a provedení platby na účet provozovatele bude zaslán odběrateli potvrzující e-mail spolu s daňovým dokladem - fakturou za zpřístupnění aplikace na další ujednané období. Zasláním potvrzujícího e-mailu odběrateli počíná běžet sjednaná doba zpoplatněného užívání, dle volby odběratele.

Smluvní vztah týkající se zpoplatněného užívání webové aplikace zaniká uplynutím lhůty zpoplatněného užívání webové aplikace. V případě, že odběratel nevyužije možnosti dalšího zpoplatněného užívání webové aplikace a nejpozději poslední den lhůty užívání neuzavře nový závazkový vztah na další období zpoplatněného užívání webové aplikace, bude užívání jeho účtu dočasně pozastaveno z důvodu zániku právního vztahu, s tím, že zaznamenaná data budou po dobu jednoho roku uložena v systému provozovatele, neobdrží – li od odběratele pokyn k jejich odstranění. V případě, že nebude prodloužena licence na další období zpoplatněného užívání webové aplikace po dobu delší než 12 měsíců ode dne dočasného pozastavení užívání účtu, bude účet provozovatelem deaktivován a veškerá data týkající se odběratelova účtu smazána.

Uzavřením smlouvy na užívání webové aplikace dle těchto všeobecných obchodních podmínek, a to jak pro případ bezplatného užívání, tak pro případ zpoplatněného užívání odběratel stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek, k jejich obsahu přistupuje a vyslovuje s nimi svůj souhlas.

Webová aplikace obsahuje výčet možností prodloužení doby jejího užívání a ke každému stanovenému období (tj. 3 měsíce, 6 měsíců a 12 měsíců) je přiřazena příslušná cena za její užívání. Ceny za užívání webové aplikace jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cenová nabídka za užívání webové aplikace zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na internetových stránkách provozovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít s odběratelem smlouvu o užívání za individuálně sjednaných podmínek.

Pro využívání služeb webové aplikace, jak uvedeno výše se odběratel registruje ve webové aplikaci na internetových stránkách provozovatele. Za účelem registrace se odběratel zavazuje uvádět provozovateli platné a pravdivé údaje jako je jméno, příjmení, název firmy, adresa sídla nebo místa podnikání, IČ, DIČ.  

Odběratel tímto vyslovuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o užívání webové aplikace. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání webové aplikace (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám bez účasti provozovatele.

3. Storno objednávky

Všechny objednávky za účelem uzavření nové smlouvy o užívání webové aplikace jsou závazné. Objednávku učiněnou odběratelem do systému nelze zrušit.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku odběratele před uzavřením smlouvy o užívání webové aplikace v těchto případech: odstávka webové aplikace, ukončení podnikatelských aktivit, zrušení internetové stránky, na níž je nahrána webová aplikace. V případě, že tato situace nastane, provozovatel bude neprodleně kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že odběratel zaplatil již část ceny za užívání webové aplikace nebo její část, bude mu tato částka, resp. její alikvotní část, v případě, že nevyužil celé předplacené období, převedena zpět na jeho účet. Smluvní strany činí nesporným, že v takovém případě k uzavření smlouvy, v rozsahu ukončovaného období, nedošlo.

4. Práva z vadného plnění a záruka


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Provozovatel poskytuje odběrateli záruku za plnou funkčnost aplikace po celou dobu jejího užívání odběratelem, a to ode dne uzavření smlouvy o užívání webové aplikace až do jejího zániku dle těchto všeobecných obchodních podmínek.  

Práva odběratele vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady webové aplikace, uplatňuje odběratel na provozovateli na e-mailové adrese podpory webové aplikace (info@photovideoclient.com), eventuálně na telefonním čísla (+420 732 492 048).

Provozovatel potvrdí odběrateli uplatnění odpovědnosti za vady webové aplikace. V potvrzení provozovatel uvede, kdy odběratel vadu uplatnil. Po odstranění vad provozovatel odběratele vyrozumí vhodným způsobem o tom, jakým způsobem byly vady odstraněny.

Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě.

5. Platební podmínky

Provozovatel a odběratel si ujednali, že platba za zpřístupnění webové aplikace na jednotlivá období dle učiněné objednávky odběratele bude prováděna výhradně bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay. 

Po připsání platby na účet provozovatele se provozovatel zavazuje spolu s potvrzujícím mailem o učiněné a akceptované objednávce odběratele, zavazuje odběrateli zaslat daňový doklad – fakturu za provedenou platbu.

Veškeré změny cen za umožnění užívání provozovatelovy webové aplikace jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

Provozovatel není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní webové aplikace (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem.

Odběratel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové aplikace nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Odběratel bere rovněž na vědomí, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli závazkové vztahy vzniklé mezi odběratelem a třetími osobami v souvislosti s využíváním webové aplikace.

Provozovatel je oprávněn, pro případ, že odběratel v souvislosti s uzavřeným právním vztahem z těchto všeobecných obchodních podmínek, nerespektuje obecně závazné právních předpisy, nedodržuje zásady těchto podmínek, nebo zásady ochrany osobních údajů, jak je uvedeno níže, jednostranně vypovědět smluvní vztah a současně smazat účet.

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Odběratel souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů provozovateli, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o užívání webové aplikace, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů. Provozovatel coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu. Osobní údaje jsou archivovány pouze podobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Provozovatel zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.

Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Provozovatel se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.

Provozovatel tímto odběratele výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý provozovateli odběratelem - fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.

Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou provozovatelem evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Provozovatel je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze prodávajícího odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje provozovatel vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.

Provozovatel se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je prodávající povinen k dotazu zpravit kupujícího, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.

Odběratel, který sdělil osobní údaje třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak odběratel neučiní a uvede provozovateli osobní údaje třetí osoby bez jejího výslovného souhlasu a poučení zavazuje se provozovateli nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne provozovateli v souvislosti s případným právním postihem.

Provozovatel je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje odběratel svůj souhlas.

Provozovatel je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak odběratele, tak třetí osobu odběratelem uvedenou.

Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se odběratel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.

Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu odběratele, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu odběratele. Uvedený souhlas je odběratel oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

9. Závěrečná ustanovení
 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V případě, že ze smlouvy o zpřístupnění webové aplikace či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2018, a to do odvolání.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste ji je řádně přečetl/a.

Vilém Papica